Polityka prywatności

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest GranatOVO spółka cywilna Dominika Konopczyńska, Barbara Kądziela z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-561, przy ul. Dąbrowskiego 44/7 (Administrator).

Jeśli cokolwiek w poniższej treści będzie nie jasne i masz zapytania w sprawie ochrony danych osobowych to prosimy kierować na adres:: info@granatovo.com

 1. Postanowienia Ogólne. Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.granatovo.com (dalej jako: „Serwis”), stanowiącego własność spółki GranatOVO S.C („Spółka”) Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.  Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Sklepu GranatOVO („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu
 1. Zakres zbierania danych:
  • Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych.
  • Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.
  • Zakres zbieranych danych obejmuje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, a także dane profilowe z portalu Facebook i Instagrama. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika
 2. Cel przetwarzania danych
  • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:                                                  umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym Administratora, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną;
  • rejestracji konta w sklepie internetowym Administratora, zapewnienia obsługi tego konta i transakcji dokonywanych przez Użytkowników, w tym również rozwiązywania problemów technicznych;
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219)
  • dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
  • Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

5.1. Użytkownik wyrazi na to zgodę;

 1. . jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy kurierskie (DHL), operatorzy płatności (PayU, PayPal) itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć na stronach w ich politykach prywatności i plików cookies;
 2. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 3. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości

 

 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.

 

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe zwykłe i w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów. W przypadku przesyłania danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzane mogą być np. imię i nazwisko, numer telefonu lub/i adres poczty elektronicznej. Zgodnie z zasada minimalizacji, przetwarzamy tylko taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub wynika z obecnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, usługi newsletter, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem Konta.
 4. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkownika
 5. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 6. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 25.05.2018 r.
 7. Cookies
  • Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
  • Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
  • W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
  • Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
  • Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
  • Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.