Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

1.   DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Sprzedawca – Administratorem strony jest GRANATOVO S.C. Dominika Konopczyńska, Barbara Kądziela z siedzibą w Warszawie przy ul J. Dąbrowskiego 44 m 7, NIP 5213773102 www.granatovo.com Sklep Internetowy – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.granatovo.com Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, będących własnością Sprzedawcy i bez jego zgody nie mają prawa być użyte

2.   ZAMÓWIENIA

Zamówienia na nasze produkty przyjmujemy 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę. Przesyłki realizujemy w poniedziałki, środy i piątki w godzinach popołudniowych. Aby dokonać zakupu w naszym Sklepie Nabywca musi dokonać wyboru produktu, wybrać sposób płatności i dostawy/odbioru towaru. Opłaty za zamówienie można dokonać na trzy sposoby: – gotówką w przypadku odbioru osobistego – przelewem internetowym – przez system płatniczy tpay.com Dokonując zakupu w Sklepie Nabywca dokonuje przelewu bankowego za zamówiony towar na poniższe dane: GRANATOVO S.C. ul. Jarosława Dąbrowskiego 44m7 02-561 Warszawa konto bankowe: 86 1140 2004 0000 3302 7676 9447. Każde zamówienie, które zostaje przyjęte do realizacji, potwierdzamy poprzez automatyczny e-mail, wygenerowany przez Sklep. W przypadku dostawy pocztą lub kurierem zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.

Zamówienia są wysyłane do Nabywcy w przeciągu 3-4 dni roboczych (od wpływu na konto)  za pomocą Kuriera DHL (Za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika Sklep nie odpowiada).

Zamówienie jest dostarczane na adres podany przez Nabywcę. W przypadku wątpliwości dotyczących zamówienia, Sklep ma prawo skontaktować się z Nabywcą poprzez wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu. Koszty dostawy pokrywa Nabywca. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT. Na wyraźną prośbę Nabywcy możemy wystawić fakturę VAT, w przeciwnym razie Nabywca otrzyma paragon fiskalny potwierdzający Zakup i będący podstawą do Zwrotu lub Reklamacji.

 

W przypadku braku opłaty za zamówienie w przeciągu 5 dni roboczych, Sprzedawca ma prawo do kontaktu telefonicznego z Nabywcą z przypomnieniem o nie opłaconym zamówieniu. Po kolejnych 5 dniach roboczych bez opłacenia zamówienia, Sprzedawca ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia Nabywcy, anulować zamówienie.

3.   REKLAMACJE

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru. Zamawiający zgłasza reklamację drogą elektroniczną na adres zamowienia@granatovo.com Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku reklamacji prosimy odesłać towar na adres: GRANATOVO S.C. ul. Wiśniowa 11 lok.2
02-563 Warszawa. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu (paragon lub FV).

Jeśli reklamacja zostanie uznana, uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy jeśli naprawa jest niemożliwa. Jeśli naprawa jak i wymiana nie będzie możliwa (ze względu na wyczerpanie się asortymentu) zaproponujemy  podobny towar lub zwrócimy równowartość ceny.

Reklamacji nie odzież uszkodzona w wyniku nieprawidłowej konserwacji (opis sposobu prania znajduje się na metkach wszytych lub/i dołączonych do produktów).

4.   ZWROTY

W ciągu 14 dni można dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny.

W przypadku zwrotu prosimy odesłać towar na adres:  GRANATOVO S.C. ul. Wiśniowa 11 lok.2, 02-563 Warszawa. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu (paragon lub FV) oraz wypełniony formularz zwrotu.

Koszt odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy pokrywa klient.

Zwracany produkt nie może nosić  śladów użytkowania i musi być kompletny (posiadać wszystkie metki) i oryginalne opakowanie. W ciągu 10 dni roboczych od odesłania produktu zwrócimy na konto równowartość zakupu (lub 21 dni przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu).

Ze względów logistycznych nie przyjmujemy zwrotów do Paczkomatów. Przesyłka musi być zaadresowana na GRANATOVO S.C. ul. Wiśniowa 11 lok.2, 02-563 Warszawa.

5.    DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Nabywcy jest firma Granatovo Spółka Cywilna Dominika Konopczyńska, Barbara Kądziela z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Dąbrowskiego 44 m 7. Dane osobowe podane przez Nabywcę na stronie www.granatovo.com są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży. Po wyrażeniu odrębnej zgody przez Nabywcę dane osobowe mogą być przetwarzane w celu otrzymywania informacji handlowych oraz marketingowych produktów własnych i usług drogą elektroniczną. Po wyrażeniu dodatkowej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną partnerów biznesowym, współpracujących z GranatOVO S.C.. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2015. POZ. 2135 Z PÓŹN. ZM.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych oraz Newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@granatovo.com
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny dla realizacji Zamówienia.
Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.

6.    REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 • WYDAWCA – GRANATOVO S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowskiego 44 lok 7 (02-586 Warszawa), NIP5213773102 zwany dalej GRANATOVO
 • KARTA PODARUNKOWA – bon towarowy wydany na okaziciela przez GRANATOVO S.C., uprawniający do realizacji w sklepie internetowym www.granatovo.com oraz w sklepie stacjonarnym;
 • NABYWCA – osoba, która w GRANATOVO dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej
 • UŻYTKOWNIK – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej GRANATOVO, przedstawiający ją do realizacji w sklepie stacjonarnym lub sklepie Internetowym GRANATOVO;
 • TOWARY – rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.granatovo.com oraz w sklepie stacjonarnym;
 • KOD – hasło, składające się z sekwencji znaków, pozwalający dokonać́ płatności przy użyciu Karty Podarunkowej GRANATOVO w sklepie internetowym.
 • SKLEP INTERNETOWY GRANATOVO – sklep internetowy Wydawcy oferujący Towary znajdujący się pod adresem: www.granatovo.com
  1. Karty Podarunkowe GRANATOVO dostępne są̨ o następujących nominałach:

– 200 zł;

– 350 zł;

– 500 zł;

 • Wartość́ Karty Podarunkowej wyrażona w PLN (złotówki) równa jest kwocie na niej zawartej.
 • Wydanie przez Wydawcę̨ Karty Podarunkowej Nabywcy ma miejsce wyłącznie sklepie internetowym lub poprzez jej zakup w Sklepie Stacjonarnym. Kartę̨ Podarunkową można nabyć́ oraz zrealizować́ w sklepie Internetowym lub stacjonarnym.
 • Karty Podarunkowej nie można nabyć́ przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej.
 • Użytkownik przed przystąpieniem do realizacji Karty Podarunkowej zobowiązany jest do zapoznania się̨ z treścią̨ niniejszego regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień́.
 • Wydawca poinformuje Użytkownika, że Karta Podarunkowa:
 • a) może być́ zrealizowana wyłącznie w sklepie internetowym www.granatovo.com oraz w sklepie stacjonarnym;
 • b) nie podlega wymianie na środki pieniężne;
 • c) posiada termin ważności, po którym nie może być́ zrealizowana (Karta Podarunkowa GRANATOVO ważna jest przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu).
 • Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez wpisanie numeru Karty Podarunkowej GRANATOVO w Sklepie Internetowym www.granatovo.com lub przedstawienia jej w sklepie stacjonarnym .
 • W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa od kwoty na Karcie Podarunkowej ,Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie niższa niż kwota łączna za nabyte Towary różnica ta nie będzie zwracana.
 • Karta Podarunkowa jest kartą jednorazowego użytku. W przypadku użycia Karty Podarunkowej w sklepie internetowym Użytkownik zobowiązany jest do wpisania kodu. Podany kod jest kodem jednorazowego użytku. Dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym Użytkownik zobowiązany jest do oddania karty
 • Wydawca ma prawo odmówić́ realizacji Karty Podarunkowej GRANATOVO w wypadku:

 

-upływu terminu ważności Karty Podarunkowej GRANATOVO,

-uszkodzenia Karty Podarunkowej GRANATOVO w stopniu uniemożliwiającym odczytanie na niej danych.

14. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

15. GRANATOVO nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy

16. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej GRANATOVO wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności

17.W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej GRANATOVO kwota zawarta na Karcie Podarunkowej GRANATOVO pozostanie niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy

18. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w GRANATOVO przy użyciu Karty Podarunkowej , Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę Podarunkową, odpowiadającą wartości kwoty poprzedniej Karty Podarunkowej GRANATOVO. Karta Podarunkowa GRANATOVO, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała jednoroczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

19. Dostawa, Kartę upominkową GRANATOVO otrzymasz w ciągu 2-5 dni roboczych po złożeniu zamówienia na terenie Polski za pomocą przesyłki kurierskiej. Koszt przesyłki nie jest kosztem karty i jest w sklepie internetowym naliczany oddzielnie. Nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy karty upominkowej. Jeśli nie uda się potwierdzić Twojego adresu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy karty upominkowej.

7. CIASTECZKA (cookies)
Niektóre obszary strony mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.