I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.granatovo.com prowadzonego przez Granatovo Spółka Cywilna Dominika Konopczyńska, Barbara Kądziela

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

 • adres poczty elektronicznej zamowienia@granatovo.com
 • telefonicznie pod numerem +48 535 185 485
 • przez media społecznościowe – poczta FB i IG

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.granatovo.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient– osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu Granatovo;
 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 • Sklep Internetowy (Sklep) – strona internetowa www.grantaovo.com, za pośrednictwem której Klient może składać Zamówienia;
 • Granatovo/Sprzedawca – Granatovo Spółka Cywilna Dominika Konopczyńska, Barbara Kądziela
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 • Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 • Dostawa – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy;
 • Dostawca – firma kurierska lub Poczta Polska S.A;
 • Showroom – sklep stacjonarny mieszczący się na ulicy Dąbrowskiego 36 w Warszawie;

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej? Jakub, jakie warunki musi spełnić ??
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
  • przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
  • prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
  • udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
  • świadczeniu usługi Newsletter;
 2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Umowa
  • o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
  • o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
  • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
  • o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
 7. W celu zamieszczenia wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.
 8. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 10. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 11. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
  • wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail,
  • wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta).
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • opisu przedmiotu Zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody i terminu płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • danych kontaktowych Klienta,
  • danych do faktury.
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 9 powyżej.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium:
  • Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Austrii (DHL, 70 zł),
  • Belgii (DHL, 70 zł),
  • Chorwacji (DHL ,70 zł),
  • Czech (DHL, 70 zł),
  • Danii (DHL, 70 zł),
  • Estonii (DHL, 70 zł),
  • Finlandii (DHL,70 zł),
  • Francji (DHL, 70 zł),
  • Niemiec (DHL, 70 zł),
  • Węgier (DHL, 70 zł),
  • Włoch (DHL, 70 zł),
  • Łotwy (DHL, 70 zł),
  • Litwy (DHL, 70 zł),
  • Luxemburgu (DHL, 70 zł),,
  • Holandii (DHL, 70 zł),
  • Irlandii (DHL, 70 zł),
  • Słowacji (DHL, 70 zł),,
  • Słowenii (DHL, 70 zł),,
  • Szwecji (DHL, 70 zł),,
  • UK  (Fedex 80zł)
  • Szwajcaria (Fedex 165 zł)
 2. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. wysyłka poza kraje europejskie – USA (Fedex 165 do 5kg i 220 do 10kg) , Australia Azja i Afryka (Fedex 210 zł do 5kg i 300 do 10kg)
 4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od opłacenia zamówienia . Termin dostawy zależy od miejsca dostawy. Na terenie Polski dostawa odbywa się w ciągu 1 dnia,
 5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 – 5565 Kodeksu Cywilnego.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
  3. płatność elektroniczna PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez granatOVO  potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz po otrzymaniu przez granatOVO informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);
  4. płatność elektroniczna albo płatność za pomocą karty kredytowej realizowane poprzez zewnętrzny system płatności Tpay obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań. KRS: 0000412357;
  5. Karta Podarunkowa.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy i zwrot świadczeń

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 21 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został dołączony do przesyłki zawierającej zakupiony Towar. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Granatovo, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, koszty przesyłki nie będą zwracane.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Granatovo niezwłocznie, jednak nie później niż 21 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W przypadku wykrycia wad w produkcie bedacych wynikiem mierzenia go (np. ubrudzenia) Sprzedawca ma prawo obniżyć  wartosć zwrotu o kwotę czyszczenia i utraty zarobku. Ta sytuacja nie tyczy się bielizny. Ubrudzona bielizna nie będzie podlegała zwrotowi. Z uwagi na fakt iż cześć biuistonoszy i fig wraca do nas ubrudzonych bardzo prosimy o zwrócenie uwagi przy mierzeniu. Prosimy o mierzenie na czyste ciało, bez nałożonych kremów i dezodorantów z talkiem, używanie wkłądek laktacyjnych i zakładanie fig na własną bieliznę.
 11. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Zwrotu można dokonać przykładowo:
  za pośrednictwem paczkomatu inPost lub  kuriera przez przesłanie Towaru tylko i wyłącznie na adres: ul. Dąbrowskiego 44 lok 1A, 02-561 Warszawa. Towar wysłany na inny adres, w tym jako list polecony do odbioru na poczcie, nie będzie przez Granatovo odbierany.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku korzystania przez Klienta z płatności elektronicznych przy opłacaniu Zamówienia zwrot nastąpi zawsze za pomocą tego samego systemu.
 13. w przypadku zakupu towaru w cenie promocyjnej, z zakładki ZESTAWY i zwrotu jednej z cześci zestawu, Sprzedawca przy zwrocie odliczy rabat naliczony z powodu zakupu promocyjnego
 14. w przyypadku zakupu towaru z darmową wysyłką (zamówienie powyżej 450 zł) i zwrotu części zamówienia, obniżającą wartość zakupu poniżej 450 zł, zwrot będzie omniejszony o kszty przessyłki czyli 13 zł.
 15. w przypadku zamówień z rabatem 5% wynikającym z zamówienia powyżej 500PLN ; 7% wynikającym z zamówienia powyżej 700PLN i 10% wynikającyego z zamówienia powyżej 1000 PLN Sprzedajacy postąpi w podobny sposób jak w sytuacji z paragrafie 8 punkt 13.
 16. IX postanowienia końcowe

 17. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 18. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres podany w danych kontaktowych tu: link
 1. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
WYDAWCA – GRANATOVO S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowskiego 44 lok 7 (02-586 Warszawa), NIP:
KARTA PODARUNKOWA GRANATOVO – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający do realizacji w sklepie internetowym www.granatovo.com oraz w sklepie stacjonarnym;
NABYWCA – osoba, która w GRANATOVO dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej
UŻYTKOWNIK – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej GRANATOVO, przedstawiający ją do realizacji w lub Sklepie Internetowym GRANATOVO;
TOWARY – rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.granatovo.com oraz w sklepie stacjonarnym;
KOD – hasło, składające się z sekwencji znaków, pozwalający dokonać́ płatności przy użyciu Karty Podarunkowej GRANATOVO w sklepie internetowym.
SKLEP INTERNETOWY GRANATOVO – sklep internetowy Wydawcy oferujący Towary znajdujący się pod adresem: www.granatovo.com
1. Karty Podarunkowe GRANATOVO dostępne są o następujących nominałach:
a) 200 zł;
c) 350 zł;
d) 500 zł;

2. Kartę̨ Podarunkową GRANATOVO można nabyć́ oraz zrealizować́ w sklepie stacjonarnym lub Internetowym. Wydanie przez Wydawcę̨ Karty Podarunkowej Nabywcy ma miejsce wyłącznie sklepie internetowym lub poprzez jej zakup w Sklepie Stacjonarnym.
3. Wydawca zobowiązuje się̨ do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej GRANATOVO o określonym nominale, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w sklepie internetowym www.granatovo.com lub stacjonarnym .
4. W zamian za otrzymaną Kartę̨ Podarunkową GRANATOVO , Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej danej Karty Podarunkowej GRANATOVO. Zapłata za Kartę̨ Podarunkową GRANATOVO może nastąpić́ gotówką lub za pomocą̨ karty płatniczej w lub za pomocą̨ przelewu bankowego lub za pomocą elektronicznego systemu płatniczego w Sklepie Internetowym GRANATOVO.
5. Środki pieniężne przekazane Wydawcy przez Nabywcę̨ zgodnie z punktem 4 powyżej przechodzą̨ w całości na własność́ Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej GRANATOVO.
6. Wartość́ Karty Podarunkowej GRANATOVO wyrażona w PLN (złotówki) równa jest kwocie na niej zawartej.
7. Karty Podarunkowej GRANATOVO nie można nabyć́ przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej GRANATOVO

8. Karta Podarunkowa GRANATOVO zachowuje ważność́ przez okres sześciu dwunastu od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej GRANATOVO Nabywcy następuje jej aktywacja (Karta Podarunkowa GRANATOVO nieaktywowana przez Wydawcę̨ jest nieważna).
9. Karta Podarunkowa GRANATOVO może być́ realizowana wyłącznie po aktywacji.
10. Użytkownik przed przystąpieniem do realizacji Karty Podarunkowej GRANATOVO zobowiązany jest do zapoznania się z treścią̨ niniejszego regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień́.

11. Wydawca poinformuje Użytkownika, że Karta Podarunkowa GRANATOVO:
a) może być zrealizowana wyłącznie w sklepie internetowym www.granatovo.com oraz w sklepie stacjonarnym;
b) nie podlega wymianie na środki pieniężne;
c) posiada termin ważności, po którym nie może być́ zrealizowana (Karta Podarunkowa GRANATOVO ważna jest przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu).

12. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej GRANATOVO poprzez przedstawienie personelowi sklepu stacjonarnego GRANATOVO Karty Podarunkowej GRANATOVO lub poprzez wpisanie numeru Karty Podarunkowej GRANATOVO w Sklepie Internetowym www.granatovo.com Personel dokona pobrania Karty Podarunkowej GRANATOVO odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.

13. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę̨ Podarunkową GRANATOVO, suma pieniędzy zgromadzonych na Karcie Podarunkowej GRANATOVO zostanie całkowicie przeznaczona na pokrycie ceny należnej Wydawcy za sprzedany Towar.
14. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej GRANATOVO będzie wyższa niż ilość kwoty na Karcie Podarunkowej GRANATOVO, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić.
15. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej GRANATOVO będzie niższa niż kwota łączna za nabyte Towary różnica ta nie będzie zwracana.
16. Karta Podarunkowa GRANATOVO jest kartą jednorazowego użytku. Dokonując zakupu w GRANATOVOy Shop Użytkownik zobowiązany jest do oddania karty. W przypadku użycia Karty Podarunkowej GRANATOVO w sklepie internetowym Użytkownik zobowiązany jest do wpisania kodu znajdującego się na Karcie Podarunkowej GRANATOVO. Podany kod jest kodem jednorazowego użytku.
17. Wydawca ma prawo odmówić́ realizacji Karty Podarunkowej GRANATOVO w wypadku:
upływu terminu ważności Karty Podarunkowej GRANATOVO,
uszkodzenia Karty Podarunkowej GRANATOVO w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej GRANATOVO.
9. Karta Podarunkowa GRANATOVO nie podlega wymianie na środki pieniężne.
18. GRANATOVOy nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe GRANATOVO, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
19. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej GRANATOVO Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
20. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej GRANATOVO wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
21. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej GRANATOVO kwota zawarta na Karcie Podarunkowej GRANATOVO pozostanie niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
22. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w GRANATOVO przy użyciu Karty Podarunkowej , Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę Podarunkową GRANATOVO, odpowiadającą wartości kwoty poprzedniej Karty Podarunkowej GRANATOVO. Karta Podarunkowa GRANATOVO, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.
Dostawa
Kartę upominkową GRANATOVO otrzymasz w ciągu 2-5 dni roboczych po złożeniu zamówienia na ternie Polski za pomocą przesyłki kurierskiej.

Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy karty upominkowej. Jeśli nie uda się potwierdzić Twojego adresu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy karty upominkowej.

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH