Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 • WYDAWCA – GRANATOVO S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dąbrowskiego 44 lok 7 (02-586 Warszawa), NIP: 5213773102
 • KARTA PODARUNKOWA GRANATOVO – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający do realizacji w sklepie internetowym www.granatovo.com oraz w sklepie stacjonarnym;
 • NABYWCA – osoba, która w GRANATOVO dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej;
 • UŻYTKOWNIK – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej GRANATOVO, przedstawiający ją do realizacji w sklepie stacjonarnym lub Sklepie Internetowym GRANATOVO;
 • TOWARY – rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.granatovo.com oraz w sklepie stacjonarnym;
 • KOD – hasło, składające się z sekwencji znaków, pozwalający dokonać́ płatności przy użyciu Karty Podarunkowej GRANATOVO w sklepie internetowym.
 • SKLEP INTERNETOWY GRANATOVO – sklep internetowy Wydawcy oferujący Towary, znajdujący się pod adresem: www.granatovo.com

 

 1. Karty Podarunkowe GRANATOVO dostępne są w następujących nominałach:
  a) 200 zł;
  c) 350 zł;
  d) 500 zł;
 2. Kartę̨ Podarunkową GRANATOVO można nabyć́ oraz zrealizować́ w sklepie stacjonarnym lub Internetowym. Wydanie przez Wydawcę̨ Karty Podarunkowej Nabywcy ma miejsce wyłącznie sklepie internetowym lub poprzez jej zakup w Sklepie Stacjonarnym.
 3. Wydawca zobowiązuje się̨ do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej GRANATOVO o określonym nominale, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w sklepie internetowym www.granatovo.com lub stacjonarnym.
 4. W zamian za otrzymaną Kartę̨ Podarunkową GRANATOVO, Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej danej Karty Podarunkowej GRANATOVO. Zapłata za Kartę̨ Podarunkową GRANATOVO może nastąpić́ gotówką lub za pomocą̨ karty płatniczej w sklepie stacjonarnym lub za pomocą̨ przelewu bankowego, lub za pomocą elektronicznego systemu płatniczego w Sklepie Internetowym GRANATOVO.
 5. Środki pieniężne przekazane Wydawcy przez Nabywcę̨ zgodnie z punktem 4 powyżej przechodzą̨ w całości na własność́ Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej GRANATOVO.
 6. Wartość́ Karty Podarunkowej GRANATOVO wyrażona w PLN (złotówki) równa jest kwocie na niej zawartej.
 7. Karty Podarunkowej GRANATOVO nie można nabyć́ przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej GRANATOVO
 8. Karta Podarunkowa GRANATOVO zachowuje ważność́ przez okres sześciu dwunastu od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej GRANATOVO Nabywcy następuje jej aktywacja (Karta Podarunkowa GRANATOVO nieaktywowana przez Wydawcę̨ jest nieważna).
 9. Karta Podarunkowa GRANATOVO może być́ realizowana wyłącznie po aktywacji.
 10. Użytkownik przed przystąpieniem do realizacji Karty Podarunkowej GRANATOVO zobowiązany jest do zapoznania się z treścią̨ niniejszego regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień́.
 11. Wydawca poinformuje Użytkownika, że Karta Podarunkowa GRANATOVO:
  a) może być zrealizowana wyłącznie w sklepie internetowym www.granatovo.com oraz w sklepie stacjonarnym;
  b) nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  c) posiada termin ważności, po którym nie może być́ zrealizowana (Karta Podarunkowa GRANATOVO ważna jest przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu).
 12. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej GRANATOVO poprzez przedstawienie personelowi sklepu stacjonarnego GRANATOVO Karty Podarunkowej GRANATOVO lub poprzez wpisanie numeru Karty Podarunkowej GRANATOVO w Sklepie Internetowym www.granatovo.com Personel dokona pobrania Karty Podarunkowej GRANATOVO odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.
 13. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę̨ Podarunkową GRANATOVO, suma pieniędzy zgromadzonych na Karcie Podarunkowej GRANATOVO zostanie całkowicie przeznaczona na pokrycie ceny należnej Wydawcy za sprzedany Towar.
 14. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej GRANATOVO będzie wyższa niż ilość kwoty na Karcie Podarunkowej GRANATOVO, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić. .
 15. W wypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej GRANATOVO będzie niższa niż kwota łączna za nabyte Towary różnica ta nie będzie zwracana.
 16. Karta Podarunkowa GRANATOVO jest kartą jednorazowego użytku. Dokonując zakupu w GRANATOVOy Shop Użytkownik zobowiązany jest do oddania karty. W przypadku użycia Karty Podarunkowej GRANATOVO w sklepie internetowym Użytkownik zobowiązany jest do wpisania kodu znajdującego się na Karcie Podarunkowej GRANATOVO. Podany kod jest kodem jednorazowego użytku.
 17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej GRANATOVO w wypadku:
  upływu terminu ważności Karty Podarunkowej GRANATOVO,
  uszkodzenia Karty Podarunkowej GRANATOVO w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej GRANATOVO.
 18. Karta Podarunkowa GRANATOVO nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 19. GRANATOVOy nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe GRANATOVO, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
 20. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej GRANATOVO Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 21. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej GRANATOVO wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
 22. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej GRANATOVO kwota zawarta na Karcie Podarunkowej GRANATOVO pozostanie niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 23. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w GRANATOVO przy użyciu Karty Podarunkowej , Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę Podarunkową GRANATOVO, odpowiadającą wartości kwoty poprzedniej Karty Podarunkowej GRANATOVO. Karta Podarunkowa GRANATOVO, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

 

Dostawa

Kartę upominkową GRANATOVO otrzymasz w ciągu 2-5 dni roboczych po złożeniu zamówienia na ternie Polski za pomocą przesyłki kurierskiej.

Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy karty upominkowej. Jeśli nie uda się potwierdzić Twojego adresu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy karty upominkowej.