Blog

Opieka okołoporodowa zgodnie ze Standardem Oganizacyjnym Opieki Okołoporodowej

Włąsnie mija 21 tydzień Twojej ciąży. Pora na wybór położnej.

Zgodnie z obowiązującym od 1.01.2019 roku Standardem Organizacyjnym Opieki Okołoporodowej masz prawo do bezpłatnej i rzetelnej edukacji przedporodowej. Jedyna rzeczą jaką musisz zrobić to się na nią zgłosić. Niestety istnieje duża szansa, zę nikt Cię o niej nie poinformuje wiec wiele zależy od Ciebie oi Twojej znajomości prawa.

W standardzie 2019 znajduje się taka informacja:

Zgodnie ze standardem osoba sprawująca opiekę:

1) jeżeli nie jest położną podstawowej opieki zdrowotnej, informuje kobietę o możliwości korzystania z opieki położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz kieruje w okresie pomiędzy ukończonym 21. a 26. tygodniem ciąży w celu objęcia edukacją przedporodową oraz opieką sprawowaną nad nią i dzieckiem w miejscu, w którym będą przebywali po porodzie;

2) odnotowuje w dokumentacji medycznej ciężarnej fakt skierowania do objęcia opieką przez położną podstawowej opieki zdrowotnej; położna podstawowej opieki zdrowotnej potwierdza objęcie kobiety opieką w czasie ciąży i po porodzie przez wpis do planu opieki przedporodowej i karty przebiegu ciąży swoich danych lub danych podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym: numer telefonu kontaktowego i faksu lub adres poczty elektronicznej;

Jeżeli jesteście pod opieką ginekologa i on prowadzi Waszą ciążę, to powinien on poinformować Was, że w Waszej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, (POZ) jest położna i macie prawo się do niej zgłosić aby objeła Was opieką. To jaka jest opieka decyduje konkretny POZ i może być indywidualna lub grupowa.

Pamiętajcie położna nie po to by sprawdzać i kontrolować. Jej zadanie to wsparcie i pomoc, informowanie i rozpoznawać stany wymagające pomocy lekarskiej i realizować zlecenia lekarskie oraz szerzyć profilaktykę i edukować prozdrowotnie

Wiele położnych przychodzi do pacjentek do domu lub zaprasza rodziców do siebie do POZ i udziela im edukacji indywidualnie. 2020 rok wiele zmienił w osobistych kontaktach w związku z tym wiele przeniosło się do sieci. I nadal, zarówno osobiście jak i on-line macie prawo do edukacji bezpłatnie.

Każda z nas ma przypisaną do siebie położną środowiskową. Najczęściej jej nie znamy a dowiadujemy się o jej istnieniu kiedy wpadnie do nas na wizytę patronażową

Warto jednak poznać położną środowiskową jeszcze w czasie ciąży z 2 powodów.

 1. By być pod dobrą opieką położniczą. Położna może prowadzić ciążę, może wspierać nas po porodzie, ale i np. wykonywać cytologię, zajmować się nami w przypadku chorób intymnych, zajmować się nami przez wiele lat w sferze zdrowia intymnego. Nie warto zdawać się na przypadek w tej kwestii. Położna może też wspomagać Wasze karmienie piersią i tu ważne jest aby jej wiedza w tym zakresie była aktualna i nie opierała się na praktyce sprzed 20-30 lat.
 2. By w razie co móc ją zmienić. W wyborze położnej nie obowiązuje racjonalizacja. Macie prawo do wyboru położnej z poza Waszego POZ i może być to położna z praktyki prywatnej, która ma podpisany kontrakt z POZ (dużo szkół rodzenia on-line i stacjonarnych ma takie kontrakty. Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnej szkole on-line czasami jest wybór położnej prowadzącej ciąże właśnie z tej szkoły rodzenia) . Położną, z którą nie będzie nam się dobrze współpracowało, możemy zmienić trzykrotnie w ciągu roku – nieodpłatnie.

Pamiętajcie że wszystko najlepiej zrobić przed porodem, bo jak już dziecko jest na świecie, to nie ma czasu, żeby biegać i szukać położnej, wybierać i się dowiadywać. Wtedy najczęściej robimy najszybciej i bierzemy przypisaną nam położna, a nie oznacza to ze będzie ona najlepsza z możliwych (choć oczywiście może się tak zdarzyć)

Aby wybrać lub zmienić położna musicie wypełnić formularz dostępny na stronach NFZ; link tu:

http://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultstronaopisowa/350/1/1/zal._nr_3_deklaracja_wyboru.docx

 

CO SOOO mówi o edukacji okołoporodowej?

Edukacji przedporodowa wg SOOO to:  praktyczne i teoretyczne przygotowanie ciężarnej oraz osoby bliskiej do podejmowania zachowań prozdrowotnych w okresie ciąży, podczas porodu, połogu oraz do rodzicielstwa, kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych i przygotowanie do sprawowania opieki nad noworodkiem i niemowlęciem wpływające na obniżenie wskaźnika umieralności okołoporodowej, zmniejszenie liczby cięć cesarskich, porodów przedwczesnych, interwencji medycznych oraz łagodzenie lęku i niepokoju związanego z porodem, wzmocnienie zdrowia i poprawę samopoczucia matek i dzieci.

 1. Ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący okresu prenatalnego (ciąży) obejmuje w szczególności:

1) przebieg ciąży i rozwój dziecka od początku ciąży do porodu;

2) opiekę prenatalną – dostępne formy opieki medycznej i plan opieki przedporodowej;

3) styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży i dziecka, aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w okresie ciąży;

4) dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi;

5) profilaktykę chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, w tym szczepienia ochronne;

6) problemy psychologiczne i emocjonalne kobiety i jej rodziny w okresie ciąży, porodu i połogu;

7) zagadnienia prawne dotyczące przepisów, standardu, praw pacjenta, opieki medycznej w okresie okołoporodowym, ustawodawstwa rodzinnego, ochrony prawnej ciężarnych, matek.

 1. Ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący porodu obejmuje w szczególności:

1) przygotowanie do porodu i plan porodu, w tym preferencje i oczekiwania rodzącej;

2) czynniki zwiastujące poród, początek porodu, w tym stany nagłe wymagające szybkiej hospitalizacji;

3) fizjologia porodu, poród aktywny, poród rodzinny;

4) pozycje wykorzystywane w I i II okresie porodu (pozycje wertykalne) i sprzęt pomocny w trakcie porodu;

5) łagodzenie bólu porodowego (niefarmakologiczne i farmakologiczne);

6) kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”, w tym inicjacja karmienia piersią;

7) cięcie cesarskie – korzyści i zagrożenia dla matki i dziecka, powikłania wczesne i późne po cięciu cesarskim;

8) informowanie o możliwości deponowania tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego – w celu pozyskania komórek macierzystych.

 1. Ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący okresu poporodowego (połóg) obejmuje w szczególności:

1) opiekę w okresie połogu – przebieg połogu, powrót płodności po porodzie oraz psychologiczne aspekty połogu;

2) karmienie piersią i wsparcie w laktacji, w tym rozwiązywanie problemów związanych z laktacją;

3) opiekę nad noworodkiem a następnie nad niemowlęciem, w tym postępowanie z noworodkiem po urodzeniu, działania profilaktyczne wykonywane u noworodka oraz niemowlęcia, pielęgnację dziecka, informacje i zalecenia dla rodziców odnośnie do postępowania z dzieckiem w domu oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w środowisku domowym.

 1. Ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący wsparcia społecznego w okresie okołoporodowym obejmuje w szczególności informacje dotyczące wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego, rzeczowego (materialnego).
 2. Podmioty wykonujące działalność leczniczą prowadzące edukację przedporodową nie prowadzą działań reklamowych i marketingowych związanych z preparatami do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt.

Zobaczcie, co powinno być zawarte w każdej formie edukacji. Jest tego całkiem dużo. I nie może się sprowadzać do techniki przewijania noworodka Edukacja finansowana przez NFZ nie może się wiązać z działaniami reklamowymi, mleka modyfikowanego i butelek ze smoczkiem.

W czasie edukacji :

Podczas opieki przedporodowej osoba sprawująca opiekę oraz ciężarna ustalają plan opieki przedporodowej i plan porodu. Plan opieki przedporodowej obejmuje wszystkie procedury medyczne związane z opieką przedporodową wraz z określeniem czasu ich wykonania. W planie opieki przedporodowej uwzględnia się możliwość zakwalifikowania ciężarnej do aktualnie obowiązujących programów zdrowotnych, w tym badań prenatalnych i badań echokardiograficznych płodu. Plan porodu obejmuje wszystkie elementy postępowania medycznego podczas porodu i określenie miejsca porodu.

I pamiętajcie, że plan porodu jest dokumentem, a nie listą pobożnych życzeń. To dokument, w którym, najlepiej w porozumieniu z położną,określasz, na co zgadzasz się, czego oczekujesz i jak wyobrażasz sobie poród. Pamiętaj, to nie scenariusz, w którym minuta po minucie zapiszesz co i jak. To raczej lista marzeń, okoliczności, które uważasz za sprzyjające i decyzje , które podejmujesz na spokojnie . Plan porodu powinien skłonić do lepszego przygotowania się do tego dnia. Stanowi istotną bazę, ale pamiętaj, że rzeczywistość porodowa może ją zweryfikować i na to też tworzenie planu powinno Cię przygotować

Plan opieki przedporodowej i plan porodu jest dołączany do indywidualnej zewnętrznej dokumentacji medycznej ciężarnej.

Żeby zgłosić się na taką edukację, to właściwie nic nie musicie oprócz pojawienia się w POZ i zweerbalizowania swojej potrzeby. Jeśli pojawią się trudności to nie pozwólcie odesłać się "z kwitkiem". Napiszcie pismo do kierownika placówki, że prosicie o objęcie Was opieką okołoporodową. Jest to świadczenie, którego nie można mamie odmówić.

W czasie połogu w miejscu zamieszkania kobiety należy zapewnić jej ciągłość opieki. Na początku osobą, która tę ciągłość zapewnia, jest właśnie położna środowiskowa.

 1. Opieka nad położnicą obejmuje w szczególności ocenę:

1) stanu ogólnego położnicy;

2) stanu położniczego: inwolucji mięśnia macicy (badanie wysokości dna macicy), ilości i jakości odchodów połogowych, gojenia się rany krocza, stanu gruczołów piersiowych i brodawek oraz ocenę rany, w przypadku zakończenia ciąży lub porodu cięciem cesarskim;

3) laktacji;

4) czynności pęcherza moczowego i jelit;

5) higieny ciała;

6) stanu psychicznego położnicy, w tym ryzyka wystąpienia depresji poporodowej.”

 1. Położna wykonuje nie mniej niż cztery wizyty (pierwsza wizyta odbywa się nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia urodzenia dziecka).
 2. Planując i realizując indywidualny plan opieki, położna kieruje się dobrem położnicy i jej dziecka oraz poszanowaniem ich podmiotowości i godności osobistej.
 3. Podczas wizyt położna w szczególności:

1) ocenia stan zdrowia położnicy i noworodka;

2) obserwuje i ocenia rozwój fizyczny dziecka oraz przyrost masy ciała;

3) udziela porad na temat opieki nad noworodkiem i jego pielęgnacji;

4) ocenia, w jakim stopniu położnica stosuje się do zaleceń położnej dotyczących opieki i pielęgnacji noworodka;

5) ocenia możliwości udzielania pomocy i wsparcia położnicy ze strony osoby bliskiej;

6) zwraca uwagę na relacje w rodzinie i wydolność opiekuńczą rodziny, interweniuje w przypadku zaobserwowania przemocy lub innych występujących nieprawidłowości;

7) zachęca matkę do karmienia naturalnego, udziela porady laktacyjnej z uwzględnieniem oceny anatomii i fizjologii piersi matki i jamy ustnej dziecka, oceny techniki karmienia, umiejętności ssania i skuteczności karmienia oraz czynników ryzyka niepowodzenia w laktacji, pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z laktacją;

8) udziela instruktażu w zakresie czynności higienicznych u noworodka, w tym: techniki kąpieli noworodka, pielęgnowania skóry, pielęgnacji kikuta pępowiny i dna pępka;

9) informuje o obowiązku zgłaszania się z dzieckiem na szczepienia ochronne i badania profilaktyczne;

10) informuje o potrzebie odbycia wizyty u lekarza położnika w ósmym tygodniu od urodzenia dziecka;

11) udziela porad na temat zdrowego stylu życia;

12) udziela porad na temat minimalizowania i radzenia sobie ze stresem;

13) prowadzi edukację zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem: wpływu palenia tytoniu na zdrowie, przenikania alkoholu do mleka matki i jego wpływu na rozwój dziecka, profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, powrotu płodności po porodzie, metod planowania rodziny, higieny i trybu życia w połogu, odżywiania matki karmiącej, korzyści z karmienia piersią, rozwiązywania i zapobiegania problemom związanym z laktacją, samo opieki położnicy i pielęgnacji dziecka;

14) realizuje świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne samodzielnie lub na zlecenie lekarskie;

15) zdejmuje szwy z krocza i brzucha w zakresie swoich kompetencji, jeżeli zachodzi taka potrzeba;

16) realizuje działania pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikające z planu opieki;

17) motywuje do prowadzenia gimnastyki oraz udziela instruktażu odnośnie do kinezyterapii w połogu;

18) udziela informacji na temat problemów okresu noworodkowego i okresu połogu, sposobów zapobiegania im oraz zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia;

19) udziela osobie bliskiej informacji na temat zmian fizycznych i reakcji emocjonalnych zachodzących w połogu i przygotowuje do udzielenia pomocy i wsparcia położnicy oraz wskazuje instytucje, w których osoba bliska może uzyskać stosowną pomoc.

Jak wynika z powyższych zapisów SOOO, zakres pracy położnej środowiskowej jest bardzo duży i bycie dobrze zaopiekowano w tym czasie to wyzwanie, a dobra położna jest ważnym elementem tej opieki. Nie skupiajcie się jedynie na lekarzu. On ogranicza działania do badań i szybkich wizyt, położna to ktoś kto może poprowadzić Was przez krętą drogę ciąży i macierzyństwa w sposób spokojny empatyczny i przede wszystkim kompetenty. Należy tylko taką położną znaleźć

I do tej opieki mamy prawo w ramach naszego ubezpieczenia w NFZ, czyli za darmo.

STANDARD ORGANIZACYJNY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ JEST DOSTĘPNY TU:  bit.ly/StandardOOO

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

28 stycznia 2021

TAGI

Może Ci się spodobać